Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informujemy, iż w myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz.1688):

  1. Dystrybutor (sklep) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor (sklep), dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor (sklep) prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. Produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych.
  5. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu z innymi odpadami.
  6. Zużyty sprzęt powinien być przekazany do punktu odbioru zużytego sprzętu lub do zakładu recyklingu.